Matrícula Batxillerat - curs 2019/2020

MATRÍCULA BATXILLERAT / BATXIBAC

(CURS 2019/2020)


Període: del 9 a l’15 de juliol de 2019

 ·         La matrícula l’han de realitzar els alumnes que han estat admesos en el procés de preinscripció.

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

Alumnes de nova incorporació al centre:

 - Certificat d’haver aprovat l’ESO, o equivalent.

 - Fotocòpia del DNI o altres documents d'identificació de l'alumne/a.

 - Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor de de l'alumne/a.

 - Fotocòpia de la targenta sanitària de l'alumne/a.

 - Fotocòpia del llibre de familia, o un altre document relatiu a la filiació.

Tot els alumnes:

 - Full de dades de l'alumnes/a.

 - Fitxa mèdica.

 - Autoritzacions signades.

 - Carta de compromís educatiu (signar 2 còpies pel para i mare, o tutor/a).

 - Resguard de pagament. Cal que es realitzi segons instruccions del full adjunt.

      Quota a pagar: 105,12 €

     (Material: 67 € / Ampa: 28,00 € / Plataforma educativa: 9 € / Assegurança escolar: 1,12 €)

      Aquesta quota és anual i ha estat aprovada pel Consell Escolar del centre.

 ·         Si teníeu germans que, actualment, estudien al centre, consulteu a Secretaria sobre el pagament de la matrícula.

  

 HORARI DE MATRÍCULA: de 9,00 h a 13,00 h

 La informació sobre l’inici del nou curs acadèmic i altres aspectes d’organització, la trobareu a la pàgina web del centre: www.insabatoliba.cat