Matrícula Cicles Formatius Grau Superior - curs 2019/2020

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CURS 2019/2020

Període: del 18 al 23 de juliol de 2019

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

-    Certificat d’haver aprovat el batxillerat, un cicle formatiu de grau mitjà d’FP , proves d’accés a un grau superior o altres requisits d’accés.

-    Full de dades de l’alumne/a.

-    Fitxa mèdica.

-    Autoritzacions signades.

-    Carta de compromís educatiu (signar les 2 còpies pel pare i mare, o tutor/a).

-    Resguards de pagament (Cal que es realitzi segons instruccions del full adjunt)


. Quota a pagar: 105,12 €


(Material: 67 € / Ampa: 28 € / Plataforma educativa: 9 €/ Assegurança escolar: 1,12€) Aquesta quota és anual i ha estat aprovada pel

 Consell Escolar del centre.


Si teniu germans que, actualment, estudien al centre, consulteu a Secretaria sobre el pagament de la matrícula.

. Preu públic Cicle Formatiu Grau Superior: 360€

HORARI DE MATRÍCULA: de 9,00 h a 13,00 h

La informació sobre l’inici del nou curs acadèmic i altres aspectes d’organització, la trobareu a la pàgina web del centre: www.insabatoliba.cat