Requisits accés Ensenyaments Esportius

Per accedir al primer nivell, cal complir els requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
  • Superar una prova específica.
Per accedir al segon nivell, cal haver aprovat el primer nivell de l'especialitat.


INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES GENERALS D'ACCÉS:

Prova general d'accés al grau mitjà d'ensenyaments esportius

El Departament d'Ensenyament convoca les proves de caràcter general d'accés al grau mitjà dels ensenyaments esportius per a les persones que volen accedir a cicles de grau mitjà d'ensenyaments esportius i no tenen la titulació necessària.

 

L'objectiu de la prova de grau mitjà és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats de coneixements i les habilitats per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals opta.

 

Per inscriure's a les proves d'accés al grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o complir-los durant l'any en què es fan aquestes proves.INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES ESPECÍFIQUES ALS ENSENYAMENTS ESPORTIUS

El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic/a esportiu.

 

Les proves es fan per comprovar que els aspirants tenen la condició física i les destreses específiques per cursar aquests ensenyaments amb aprofitament i seguretat. 


Trobareu tota la informació sobre calendari, dates d'inscripció, material necessari, tipus de prova, etc. al següent enllaç:


http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-esportius/