Documents
Passos a seguir per sol.licitar el Bloc de Formació Pràctica (BFP) al centre INS ABAT OLIBA (només alumnes que han fet el bloc específic al mateix centre):

1- Fer el pagament del bloc de pràctiques SI NO S'HA FET EN LA MATRÍCULA EL BLOC COMÚ (revisar-ho) ; escollir segons el nivell corresponent el fitxer adjunt que posa: 
- Fitxer "0131965 Bloc Formació Pràctica 1" o "0137402 Bloc Formació Pràctica 2")

2- Presentar al centre la documentació (fitxers adjuntats més avall):
  -Fitxer "Dades de l'alumne per sol.licitar BFP" (fotocòpia DNI,targeta sanitària i llibre de vacunes)
-Omplir la "fitxa dades empresa" per tal de sol.licitar el conveni amb l'empresa que es vol fer el BFP
-En cas de fer les pràctiques en diumenges, cal un permís especial, omplir "sol.licitud per conveni per permís per diumenges"
-Llegir el fitxer: "instruccions pràctiques alumnes"
-Si l'alumne és major de 28 anys cal que presenti una ASSEGURANÇA QUE COBREIXI l'especialitat de pràctqiues que està cursant

3- En el cas de que l'alumne acrediti una experiència laboral, pot demanar l'exempció total o parcial de les pràctiques, cal presentar:
CAL FER EL PAGAMENT DE LES PRÀCTIQUES EN CAS DE NO HAVER-HO FET PRÈVIAMENT ( demanar exempció NO és el mateix que CONVALIDACIÓ el bloc de pràctiques)

CAS 1: EXEMPCIÓ PARCIAL:
- Vida Laboral de l'alumne  ORIGINAL  O FOTOCÒPIA COMPULSADA
- El document omplert "Sol.licitud exempció parcial o total"

CAS 2. EXEMPCIÓ TOTAL, presentar:
- El document "Sol.licitud d'exempció" omplert per l'alumne
- Vida Laboral de l'alumne a on hi consti que l'alumne ha estat donat d'alta a aquella empresa i ha fet el número d'hores que diu el BFP (150h a nivell 1 i 200h a nivell 2)  ORIGINAL  O FOTOCÒPIA COMPULSADA
- Un certificat de l'empresa similar a l'arxiu "Model certificat empresa", a on hi consti que l'alumne ha realitzat les hores segons el què diu el pla d'activitats determinat   ORIGINAL 


INFORMACIÓ DE TOT EL PROCEDIMENT DEL BLOC DE PRÀCTIQUES O FCT: està a l'arxiu amb títol "normativa de la formació en centres de treball 2016-17"
Els alumnes que volen fer les pràctiques a altres C.C.A.A fora de Catalunya i països com Andorra cal que presentin la documentació necessària que surt a la  "normativa de la formació en centres de treball 2016-17" (ANNEX 4)

 QUADERN DE LES PRÀCTIQUES: