Matricula ESO (Curs 2019/2020)
Període: del 20 al 26 de juny de 2019

 • La matrícula l'han de realitzar els alumnes que han estat admesos en el procés de preinscripció.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:
 • Full de dades de l'alumne, alumna.
 • Fitxa mèdica.
 • Autoritzacions signades.
 • Carta de compromís educatiu (imprimir el full per duplicat i signatura del pare i la mare o tutors de les 2 còpies)
 • Socialització de llibres (imprimir el full per duplicat i signar les 2 còpies)
 • Fotocòpies del carnet de vacunacions.
 • Si els pares estan separats o divorciats, document que certifiqui la custòdia de l'alumne, alumna.
 • Documents de tria de les matèries de Religió o Cultura i valors ètics, i de les matèries específiques.
 • Resguards de pagament (Cal que es realitzin segons instruccions dels fulls adjunts)
            Quota a pagar: 104€
            (Material: 67 €/ Ampa: 28€/ Plataforma educativa: 9€) Aquesta quota és anual i ha estat aprovada pel Consell Escolar del centre.

            Quota de la socialització de llibres: 80€

HORARI DE MATRÍCULA:

Matí: de 9.00 a 13.00 hores (de dilluns a divendres)
Tarda: de 15.00 a 17.00 hores (dilluns i dimecres)

NOTA: El dia que vingueu a realitzar la matrícula, haureu d'omplir un formulari on-line per a la plataforma (comunicació entre el centre i les famílies), on hauran de constar les següents dades:
 • Nom i cognom, NIF, correu electrònic i telèfon del pare i de la mare de l'alumne, alumna.
 • Nom i cognom i correu electrònic de l'alumne, alumna.