CONVALIDACIONS ENSENYAMENTS ESPORTIUS
Ordre ECI/3830/2005, de 18 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre ECI / 3224/2004, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen convalidacions a efectes acadèmics entre determinats ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport amb les corresponents del bloc comú de Tècnics Esportius establides pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, així com l'Ordre ECI / 3341/2004, de 8 d'octubre, que completa aquella (BOE núm. 294, de 09.12.2005)