Preinscripció BATXIBAC - Curs 2019/2020
Doble titulació de batxillerat i baccalauréat.

DATES: del 2 al 6 de maig (ambdós inclosos)

El centre té reservades 10 places per fer Batxibac.


Per cursar la doble titulació cal acreditar com a mínim un nivell B1 de francès del marc europeu comú de referència per a les llengües; l'acreditació es pot fer mitjançant el diploma B1 del DELF scolaire, el diploma B1 del DELF junior, el certificat de nivell intermedi de les EOI o superant una prova de nivell en llengua francesa.

  1. Per fer la sol·licitud de preinscripció, tothom ha de presentar al centre demanat en primer lloc l'original i fotocòpia del DNI, NIE o passaportde l'alumne o alumna.

    Els alumnes menors d'edat també han de presentar: 

    • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acrediti.