Categories
General
Sortides
Noticies
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA [General]
Dilluns, 11 de febrer de 2019
PER A ALUMNES QUE NO HAN OBTINGUT EL GRADUAT EN FINALITZAR L'ETAPA

Els alumnes que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria en finalitzar l'etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any s'organitzen.

REQUISITS
- Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de la prova. També s'hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l'any natural de la prova si es troben en alguna de les situacions següents:
       1. Tenir contracte laboral que els impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari.
       2. Trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball
       3. Ser esportista d'alt rendiment

- Haver finalitzat l'ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva.

- Haver finalitzat l'ESO durant un dels dos cursos anteriors al qual es presentin a les proves.

Per a més informació: